Рейтингова оцінка

 


ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників (НПП), кафедр і факультетів Білоцерківського національного аграрного університету

1. Загальні положення

1.1 Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічних працівників кафедр і факультетів є однією з форм кількісних методів аналізу і контролю, яка впроваджується з метою забезпечення ефективного моніторингу стану управління розвитком і підвищенням якості діяльності університету з урахуванням вкладу в нього всіх науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів.

1.2. Рейтингова оцінка діяльності – кількісний показник результатів якості роботи науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів, що формується за основними напрямами діяльності.

1.3. Об’єктами рейтингової оцінки  є п’ять видів робіт: навчальна, наукова, науково-методична та культурно-виховна.

1.4. Головними завданнями введення рейтингової оцінки в університеті є:

 • створення інформаційної бази для аналізу і оцінки результатів діяльності викладачів, кафедр і факультетів університету;
 • визначення кращих показників;
 • відповідність сучасним тенденціям розвитку вищої освіти України;
 • посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного досвіду, в творчому підході до процесу викладання;
 • забезпечення більшої об’єктивності оцінок якості діяльності викладачів за рахунок повноти та достовірності інформації;
 • посилення колективної зацікавленості викладачів в покращенні кінцевих результатів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів випускників;
 • диференціація оцінки діяльності для забезпечення стимулювання  найбільш ефективної частини викладацького складу.

1.5.  Система  визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів університету ґрунтується на наступних засадах:

 • оптимізація – при вирішенні питань матеріального стимулювання система направлена не на штрафні санкції стосовно менш результативних показників діяльності, а на стимулювання праці осіб, що мають кращі результати в роботі;
 • прозорість – доступна система показників, за якими визначається рейтинг;
 • достовірність – отримання достовірної інформації на підставі сформованої системи показників форм статистичної звітності;
 • достатність системи показників – отримання інформації, що включає в себе перелік критеріїв, достатніх для оцінки та матеріального заохочення роботи особи чи структурного підрозділу, що проходить рейтингове оцінювання;
 • доступність – легкість сприйняття системи оцінювання та забезпечення вільного доступу до неї;
 • гнучкість – можливість встановлення нових пріоритетів за рахунок зміни показників для оцінки видів діяльності.

1.6. Показники системи визначення рейтингу розроблені та затверджені в процесі спільного обговорення відповідними структурними підрозділами університету.

2. Принципи проведення рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) університету.

2.1. Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів проводиться за бальною системою шляхом сукупності елементарних закінчених видів роботи, які включені до відповідних напрямів діяльності. Важливість кожного показника визначається його оцінкою в балах.

2.2. Оцінювання діяльності НПП проводиться за формою « Звіт та рейтингова оцінка діяльності кафедри» за допомогою автоматизованої програми Excel . В основі підрахунку покладено принцип впорядкування будь-яких об'єктів у вигляді списку на основі кількісних показників або рейтингових оцінок.

Переможці визначаються за такими номінаціями: «кращий викладач» «кращий організатор наукової роботи», «кращий молодий вчений», «краща кафедра».

2.3. Початок підрахунку передбачає заповнення інформації щодо професійної роботи кожного викладача у зведену таблицю кафедри.

2.4. При підрахунку балів загальне число балів за напрямами роботи відноситься до кількості штатних посад та сумісників. Діяльність сумісників включено до загального підрахунку рейтингового балу роботи структурних підрозділів для активізації усіх напрямів їх діяльності.

3. Методичні підходи щодо розробки рейтингової  системи оцінки

3.1. Зміст навчальної роботи:

№ п/п

Види робіт

Норма часу в годинах

Кількість балів

1

Читання лекцій

1 година на одну академічну годину

 

2

Проведення практичних занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину

 

3

Проведення лабораторних занять

1 година на половину академічної групи за одну академічну годину

 

4

Проведення семінарських занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину

 

5

Проведення консультацій перед іспитами:

– вступними

– семестровими

– державними

 

2 години на потік

2 години на групу

2 години на групу

 

6

Перевірка модульних контрольних робіт

0,25 годин на одну роботу (роботу приймає і перевіряє один викладач)

 

7

Керівництво і приймання рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо

0,25 годин на одну роботу (роботу приймає і перевіряє один викладач)

 

8

Керівництво і приймання розрахункових, графічних, розрахунково-графічних робіт

0,5 години на одну роботу (роботу приймає і перевіряє один викладач)

 

9

Керівництво і приймання курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін

2 години на курсову роботу, в т.ч. 0,25 години кожному члену комісії при проведенні захисту (кількість членів комісії – не більше трьох осіб)

 

10

Керівництво і приймання курсових робіт із фахових навчальних дисциплін

3 години на курсову роботу, в т.ч. 0,33 години кожному члену комісії при проведенні захисту (кількість членів комісії – не більше трьох осіб)

 

11

Проведення заліку: – звичайного диференційованого

2 години на академічну групу

0,25 години на одного студента

 

12

Проведення семестрових екзаменів:

 

 

 

– в усній формі

0,33 години на одного студента

 

 

– у письмовій формі

3 години на академічну групу; 0,5 години на перевірку однієї роботи

 

13

Керівництво навчальною і виробничою практикою

Норма часу визначається нормативними документами з організації практики

 

14

Проведення державних екзаменів (регламент роботи державної екзаменаційної комісії (ДЕК) – не більше 6 годин на день)

0,5 години на кожного студента голові та кожному члену державної екзаменаційної комісії (кількість членів ДЕК – 4-6 осіб)

 

15

Керівництво, консультування, рецензування та

 

 

 

проведення захисту дипломних робіт:

 

 

 

– ОКР “Бакалавр”

25 годин на одного студента, в т.ч. 0,5 години голові та кожному членові ДЕК; 20,5 годин керівнику і консультантам, до 2 годин рецензенту.

Кількість членів ДЕК – 4-6 осіб. За одним керівником закріплюється до 8 дипломних робіт

 

 

– ОКР “Спеціаліст”

30 годин на одного студента, в т.ч. 0,5 години голові та кожному членові ДЕК; 24,5 годин керівнику і консультантам, до 3 годин рецензенту.

Кількість членів ДЕК – 4-6 осіб. За одним керівником закріплюється до 8 дипломних робіт

 

 

– ОКР “Магістр”

40 годин на одного студента, в т.ч. 0,5 години голові та кожному членові ДЕК; 33,5 годин керівнику і консультантам, до 4 годин рецензенту.

Кількість членів ДЕК – 4-6 осіб. За одним керівником закріплюється до 5 дипломних робіт

 

16

Рецензування рефератів при вступі до аспірантури

3 години на один реферат

 

17

Проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів

1 година кожному екзаменатору (кількість членів комісії – не більше трьох осіб) на одного вступника, аспіранта (пошукувача)

 

18

Керівництво аспірантами

50 годин щороку на аспіранта

 

19

Наукове консультування докторантів (до 3 років)

50 годин щороку на докторанта

 

20

Керівництво здобувачами (до 5 років)

25 годин щороку на здобувача

 

21

Керівництво стажуванням викладачів

8 годин на одного викладача-стажиста на місяць, але не більше 30 годин на рік

 

22

Проведення науково-практичних конференцій слухачів ІПН та ФПК

1 година за одну академічну годину для кожного викладача (кількість викладачів – не більше трьох)

 

23

Рецензування рефератів слухачів ІПН та ФПК

3 години на реферат

 

24

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту випускних робіт слухачів ІПН та ФПК

10 годин на одного слухача, в т.ч.: по 0,33 години голові та кожному членові комісії, до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії – не більше трьох

 

25

Проведення випускних екзаменів слухачів ІПН та ФПК

0,5 години на одного слухача голові та кожному члену екзаменаційної комісії.

 

 
 1. Наукова робота включає:

№ п/п

Види робіт

Норма часу в годинах

Кількість балів

 

 Кадрові характеристики

 

 

1.

– доктори наук

 

150

– доктори наук, академіків

 

200

– доктори наук, чл.-кор.

 

180

– канд. наук

 

50

– без наук. ступеня

 

0

– процент захисту 75 % - 100 балів ± 5 балів за 1%

 

100

 

Посади: ректор, проректори, декани, зам. декана, нач. НДР, нач. навчальної частини, зав. аспірантурою, директор бібліотеки, голова ради музею

 

50

2.

Захищено дисертацій:

– докторська

600 годин

500

– кандидатська

360 годин

200

3.

Наукове керівництво / консультація:

 

– аспірантом, здобувачем (за рік)

 

50

– докторантом, здобувачем (за рік)

 

70

4.

За успішний захист (керівнику):

 

– аспірантом, здобувачем

 

100

– докторантом, здобувачем

 

200

Участь у виконанні науково-дослідних робіт (НДР) з бюджетної, ініціативної і пошукової тематики та досліджень, що виконуються за контрактами (договорами) з окремими підприємствами, організаціями і установами, а також міжнародних програм і проектів:

 

 

– керівники теми, програми, проекту

250 годин на рік

 

– головний (провідний) виконавець НДР

150 годин на рік

 

– виконавець окремих розділів у комплексній темі

100 годин на рік

 

– виконавець міжнародних наукових проектів і програм

120 годин на рік

 

Одержано на фінансування наукових досліджень (за 1 тис. грн.): мінагрополітики, міносвіти, госпдоговору, інші джерела

 

40

6.

Публікації:

– монографії, підручники, посібники (за 1 др. арк.)

100 годин за 1.д.а.

40

– рекомендації, настанови, затверджені НТР МАП і МОН

100 годин на рік

100

– методичні вказівки, рекомендації (внутрішньовузівські)

50 годин за 1.д.а.

20

Статті:

– у міжнародних виданнях (ISI)

120 годин 1 д.а.

200

– у фахових виданнях

80 годин 1 д.а.

70

– матеріали, тези конференцій

40 годин 1 д.а.

20

– стаття у нефаховому виданні

50 1 д.а.

20

– стаття аспіранта, здобувача, докторанта у фаховому виданні (керівнику без співавторства)

 

35

7.

Рецензії, відзиви, опонування:

– рецензія статті у фахове видання

3 години 1 д.а.

15

– рецензія на методичні розробки (за 1 д.а.)

рецензованого матеріалу

5

– рецензія на план кандидатської дисертації

 

20

– рецензія на план докторської

 

50

– рецензія на монографію, підручник

 

50

Відзив на автореферат

– канд. дисертації

 

10

– докторської

 

20

Опонування дисертацій:

– (у спецраді) кандидатських дисертацій

 

50

– докторської

 

100

– (при попередньому захисті) канд. дисертацій

 

25

– докторської

 

50

Рецензія у ВАК:

– на кандидатську

 

25

– на докторську

 

40

8.

Одержано патентів:

– деклараційних

150 годин за патент

100

– по суті

 

200

9.

Підвищення кваліфікації, стажування :

– у вітчизняних наукових закладах та ВНЗ

30 годин за місяць перебування

25

– за кордоном

на стажуванні, підтвердженого звітом

100

10.

Забезпечення спонсорської допомоги на НДР

(за 1 тис. грн.)

 

50

11.

Організація наукових конференцій, семінарів; виставок:

– міжнародного та державного  рівня

До 50 годин за один захід залежно від рівня, але не більше 100 годин на рік

600

– обласного рівня

 

200

– районного рівня

 

50

12.

Участь у наукових конференціях, семінарах:

– міжнародного рівня

До 50 годин

50

– державного рівня

за один захід

50

– обласних, районних

залежно від рівня, але не

25

– внутрішньовузівських

більше 100 годин на рік

25

13.

Участь у виставках:

міжнародних, державних (майстер-клас)

50 годин за одну виставку

100

представлення експонатів

 

50

обласних, районних

 

30

14.

Відкриття (перереєстрація):

– НДІ

 

250

– наукових підрозділів (біостаціонар, розсадник тощо)

 

150

– проблемних лабораторій

 

100

– спецрад

 

500

15

Керівництво НДІ, міжкафедральною, міжфакуль-тетською лабораторіями

 

100

16.

Метрологічний контроль обладнання (за 1 прилад)

 

5

Акредитація лабораторії

 

500

Сертифікація  лабораторії

500 годин на всіх нпп.

250

17.

Призери конкурсу наукових робіт, виставок-ярмарок:

– міжнародного рівня

150 годин

100

– державного рівня

50 годин

70

18.

Членство:

– експертних комісій ВАК

100 годин на рік

100

– НТР Мінагрополітики

До 40 годин на рік

100

– спецрад із захисту дисертацій

100 годин на рік

50

– голова, заступник, вчений секретар спецради

150 годин на рік

100

– консультанти ННДЦ (за 1 виїзд)

 

20

– відповідальний за випуск фахового видання

100 годин на рік

100

– редколегія фахового видання

 

30

– членство у фахових радах

40 годин на рік

15

– голова НТТМ

 

50

– член ради НТТМ

 

30

19.

Виведено нові породи

 

500

Створено сорти (занесення в держ. реєстр)

 

500

за передачу сорту до державного випробування

 

250

20.

Затверджені нові:

– вакцини

 

200

– сироватки

 

150

– препарати

 

200

21.

Розробка СОУ, ISO (затверджені)

 

100

Розробка ДСТУ(затверджені)

 

200

22.

Допомога виробництву, 1 виїзд (за наказом ректора)

6 годин за один виїзд

10

23.

Наукова робота студентів:

– кількість студентів у науковому гуртку (за 10 студентів)

50 годин на рік

20

– студентська публікація

 

10

– студентський патент

 

50

Конкурс наукових студентських робіт (державний):

– член комітету

 

20

– відповідальний секретар

 

40

Керівництво студентською науковою роботою:

– участь у міжнародному, державному конкурсі

25 годин за  роботу

50

– призер міжнародного конкурсу

 

200

– державного конкурсу

 

100

24.

Науковий супровід юридичних послуг:

– підготовка законопроекту

 

200

– юридична допомога державним органам (за наказом ректора)

 

100

25.

Укладення договорів про науково-технічну співпрацю з науковими, освітніми та виробничими установами:

– в Україні

 

50

– за кордоном

 

100

3.3. Науково-методична робота:

№ п/п
Види робіт

Норма часу в годинах

Кількість балів

1

Підготовка та видання нових методичних розробок

10 годин за один друкований аркуш

 

2

Повторне, доповнене видання методичних розробок

5 годин за один друкований аркуш

 

3

Розробка варіантів контрольних робіт

0,5 години на варіант, але не більше 12 годин на одну контрольну роботу

 

3

Складання завдань на навчальну практику

1 година на одне завдання

 

4

Складання нових методичних вказівок:

 

 

 

– для проведення практичних занять

3 години на одну практичну роботу

 

 

– для виконання лабораторних робіт

6 годин на одну лабораторну роботу

 

 

– для виконання курсових робіт

12 годин на одну курсову роботу

 

5

Складання екзаменаційних білетів та їх оформлення

8 годин за один комплект (30 білетів)

 

6

Підготовка до:

 

 

 

– лекції

0,5 години

 

 

– лабораторної роботи

0,1 години

 

 

– практичної роботи, семінару

0,2 години

 

7

Підготовка та видання підручника, навчального посібника*

30 годин за один друкований аркуш

 

8

Рецензування навчально-методичної літератури

5 годин за один друкований аркуш

 

9

Розробка та впровадження наочних навчальних посібників з дисципліни

За фактичними витратами часу, але не більше 15 годин на рік на одну дисципліну

 

10

Підготовка пакету:

 

 

 

– контрольних завдань (тестів)

30 годин за один пакет

 

 

– на державний (атестаційний) іспит

10 годин за один пакет

 

11

Робота в НМК з розробки:

 

 

 

– типових програм з дисципліни

50 годин

 

 

– базових навчальних планів

100 годин

 

 

– моделі спеціаліста

100 годин

 

12

Розробка навчально-методичного плану семінару

1 година на одну тему заняття

 

13

Робота в експертних комісій МОН України з атестації вищих навчальних закладів

6 годин за день роботи згідно наказу МОН України

 

14

Робота в комісії з підготовки довідників:

 

 

 

– проспект “Білоцерківський ДАУ” (укр. мовою)

30 годин за один друкований аркуш

 

 

– проспект “Білоцерківський ДАУ” (іноз. мовою)

60 годин за один друкований аркуш

 

 

– проспект “Факультет ... “

20 годин за один друкований аркуш

 

 

– проспект “Кафедра ... “

15 годин за один друкований аркуш

 

15

Надання методичної допомоги коледжам, технікумам, адаптація їх навчальних планів (за наказом ректора)

До 100 годин на рік

 

16

Робота в НМК МОН України, МінАП України:

 

 

 

– голова, заступник голови комісії

До 100 годин на рік

 

 

– секретар комісії

До 150 годин на рік

 

 

– член комісії

До 75 годин на рік

 

17

Робота в методичних радах і комісіях факультету

До 80 годин на рік

 

18

Взаємовідвідування, відвідування відкритих лекцій з обговоренням на засіданнях кафедри

До 9 годин на рік

 

19

Підготовка до видання конспекту лекцій:

 

 

 

– по курсу, що вводиться

70 годин за 1.д.а.

 

 

– по курсу, що вже читався

40 годин за 1.д.а.

 

20

Письмові переклади з іноземної мови (за наказом ректора)

50 годин за 1.д.а.

 

21

Методичне керівництво НТТ молоді, студентською науково-дослідною лабораторією на рівні університету, факультету

40 годин на рік за кожен вид методичного керівництва

 

3.4. Культурно-виховна робота  визначається змістом реального вкладу науково-педагогічного працівника у розвиток процесів виховання студентської молоді, культурного збагачення особистості студента, спортивні досягнення, активізації громадського  життя університету та ін.  Критеріями культурно-виховної роботи  є наявність громадського доручення (куратор академічної групи,  організатор культмасової  та спортивно-масової роботи, підготовка чемпіонів, профорг факультету. 

№ п/п

Види робіт

Норма часу в годинах

Кількість балів

1

Наставник курсу, академічної групи

80 год. на рік

80

2

Успішність у навчанні студентів академічної групи, де викладач є наставником:

 

 

 

 

                        на «4» та «5»

 

50

                       на «5», «4», «3»

 

20

3

Відсутність порушень правил поведінки у студентів академічної групи

 

50

4

Участь студентів академічної групи в загальноуніверситетських виховних заходах

20 год. на рік

20 за кожен захід

5

Проведення виховної роботи науково-педагогічними працівниками за місцем проживання студентів

2 год. за проведений і облікований захід виховного характеру

20 за кожен захід

6

Керівник структур громадських організацій:

 

 

- голова профкому університету

300 год. на рік

100

 

- голова профбюро факультету

150 год. на рік

50

7

Виконання громадських доручень, участь студентів у роботі органів студентського самоврядування

 

 

 

 

                   - факультету

 

10 за кожного студента

                   - університету

 

20 за кожного студента

                   - міста, області, держави

 

50 за кожного студента

8

Підготовка та проведення Дня донора

40 год. на рік

10

9

Організатор культурно-масової роботи

100 год. на рік

100

10

Організатор спортивно-масової роботи в університеті

100 год. на рік

100

11

 Підготовка призера змагань

міжнародних

державних

обласних

 

 

 

200

100

50

12

Участь НПП в художній самодіяльності

70 год. на рік

80 за кожен виступ

 

13

Наявність власних методичних розробок з виховної роботи та фотолітопису

 

20 за кожну розробку та фотолітопис

14

Екскурсії студентів академічної групи по

 

 

 

                                   - місту

4

40

                                   - області

6

60

                                   - Україні

10

100

15

Оздоровлення студентів академічної групи в профілакторії БНАУ

 

5 балів за кожного студента

16

Участь у роботі семінару наставників академічних груп

8 год.

10 балів за участь у кожному семінарі

17

Ведення обов’язкової документації «Журналу наставника групи»

 

30

18

Публікації статей виховної тематики в газеті «Університет»

 

50 балів за кожну статтю

 

3.5. Рейтингова оцінка діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів університету проводиться рейтинговою комісією до 1 грудня календарного року, шляхом збирання звітної інформації по структурних підрозділах, підсумок результатів доповідається на засіданнях Вченої ради університету, затверджуються та оголошуються в університетській газеті.

3.6. Обсяги та порядок матеріального заохочення серед категорій НПП, кафедр і факультетів, які за результатами комплексної оцінки посіли 1 місце визначаються ректором і  головним бухгалтером, в межах кошторису університету.