Агробіотехнологічний


Деканат                                           Міжнародна діяльність                                                 Кафедри


                                                                            Сайт факультету                                            Розклад занять


Один із перших факультетів в університеті, який своїм корінням сягає в далекий 1920-й рік, коли в Білоцерківському сільськогосподарському технікумі було відкрито рільничий та садово-городній відділи.

У той час підготовка фахівців у технікумах здійснювалася на рівні вищих навчальних закладів. Тож в організації навчального процесу значна увага приділялась як теоретичній підготовці, так і практичній роботі студентів. Цьому сприяла й передача за постановою Білоцерківського повітземвідділу у володіння технікуму угідь Олександрійського паркового господарства. А створення в 1924 р. кабінетів ботаніки, рослинництва, ґрунтознавства, мікроскопії та ентомології започаткувало розвиток науково-дослідної роботи в технікумі. Велике значення мали й закладене в 1926 р. навчально-дослідне поле та збудований дещо пізніше вегетаційний будинок.
детальніше

Силами викладачів і студентів технікуму була обстежена рослинність околиць Білої Церкви та частини місцевості повіту, проведено облік та вивчення біологічних особливостей бурянів, розпочато вивчення грибної флори, зібрано гербарій квіткових і спорових рослин (понад 5000 екз.) тощо.

Дипломні роботи, над якими працювали студенти технікуму, також мали науково-практичне значення. Особливий інтерес становлять роботи з вивчення рослин цукрових буряків першого року розвитку і висадок (другий рік розвитку). Усі дослідницькі роботи викладачів та студентів 20-х років увійшли у скарбницю наукових надбань агрономічного факультету створеного пізніше інституту.

1934 р. внаслідок кількох реформувань Білоцерківський сільськогосподарський технікум стає сільськогосподарським інститутом. Разом з Київським агроінженерним інститутом цукрової промисловості у новостворений вуз були переведені кафедри ботаніки, фізіології рослин, загального землеробства, рослинництва та інші, які мали багате історичне минуле.

З часу заснування факультету до сьогодення певною мірою зміни організаційної структури торкалися кількості кафедр, їх матеріальної бази. На сьогодні у складі факультету функціонує сім кафедр: землеробства, агрохімії та ґрунтознавства (завідувач – д-р. с.-г. наук. І.Д. Примак) садово-паркового господарства  (завідувач – д-р біол. наук В.М. Черняк), лісівництва, ботаніки та фізіології рослин (завідувач - д-р с.-г. наук А.П. Стадник); механізації та електрифікаціі с.-г. виробництва (завідувач – канд. с.-г. наук М.І. Трегуб); технологій у рослинництві та захисту рослин (завідувач канд. с.-г. наук М.Б. Грабовський); селекції генетики та насінництва (завідувач – доктор с.-г. наук С.П. Васильківський); геодезії, землеустрою та кадастру (завідувач – Недашківська Т.М.). У структурі факультету функціонує Науково-дослідний інститут контурно-ландшафтного землеробства (директор – професор, доктор с.-г. наук І.Д. Примак) та міжкафедральна лабораторія біотехнології рослин.

 

 


Інформація для абітурієнта

Спеціальність: 201 "Агрономія"

    Освітні рівні:

 • бакалавр
 • магістр (спеціалізації: "агрономічний менеджмент", "кормовиробництво", "органічне землеробство", "генетика та селекція с.-г. культур")

Спеціальність: 206 "Садово-паркове господарство"

    Освітні рівні:

 • бакалавр
 • магістр (спеціалізація "декоративне садівництво")

Спеціальність: 193 "Геодезія та землеустрій"

    Освітній рівень:

 • бакалавр

Спеціальність: 205 "Лісове господарство"

Освітній рівень:

 • бакалавр

 

Форми навчання: 
- денна (з відривом від виробництва);
- заочна (без відриву від виробництва).


Напрями наукових досліджень

 • агрохімія та агроекологія
 • моніторинг процесів деградації ґрунтів і розробка напрямів їхнього ефективного використання
 • вплив добрив на врожайність картоплі залежно від агротехнічних факторів
 • бонітування ґрунтів і моніторинг
 • вивчення впливу різних факторів на розвиток шкідливих організмів і розробка наукових основ керування фітосанітарним станом бурякового поля за нових умов господарювання
 • вивчення екологічних особливостей динаміки чисельності грунтозаселеної шкідливої ентомофауни

Наукові школи факультету:
З СЕЛЕКЦІЇ І НАСІННИЦТВА КАРТОПЛІ ТА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Основні напрями науково-дослідної роботи:

 • селекція, насінництво і технологія вирощування картоплі;
 • селекція озимої пшениці.

Основоположник Молоцький Михайло Якович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України відомий учений-картопляр. Він науково обґрунтував технологію промислового виготовлення окорковілих часток садивних бульб і вирощування картоплі за малих норм садіння; вивчив причини виродження картоплі в Степу і Лісостепу України і запропонував заходи боротьби з ним; удосконалив методику міжвидової гібридизації картоплі і одержав міжвидові гібриди з високою продуктивністю та стійкістю до вірусних хвороб; удосконалив енергозберігаючу технологію вирощування картоплі в Лісостепу України; обґрунтував і запропонував нову систему насінництва картоплі в Україні, розробив і впровадив науково обґрунтовані норми садіння картоплі під запланований урожай.

Кандидатські дисертації, захищені під безпосереднім керівництвом засновника:
Нижник Анатолій Севастіянович, кандидат с.-г. наук, ст. наук. співробітник Сквирської селекційної станції овочівництва: “Приемы оздоровления и методы ускоренного размножения безвирусного семенного картофеля в условиях правобережной Лесостепи УССР”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1982.
Разкевич Микола Пилипович, кандидат с.-г. наук, ст. наук. співробітник Інституту картоплярства УААН: “Норми посадки картоплі залежно від густоти стеблостою і маси садивних бульб”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Кам`янець-Подільський, 1985.
Погорілий Сергій Олександрович, кандидат с.-г. наук, доцент БДАУ. – “Вплив способів вирощування, норм добрив та маси садивних бульб на продуктивність картоплі в правобережному Лісостепу України”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1995.
Кривенко Іван Степанович, кандидат с.-г. наук, викладач Іллінецького держ. аграрного технікуму: “Строки сортооновлення картоплі в центральному Лісостепу України”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1995.
Гнатюк Ігор Миколайович, кандидат с.-г. наук, зав. відділом селекції та насінництва картоплі Інституту землеробства західного регіону УААН: “Залежність урожаю та якості картоплі від схем садіння, норм добрив і маси садивних бульб в умовах західного Лісостепу України”: Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 1997.
Баранчук Юрій Володимирович, кандидат с.-г. наук. в.о. доцента БДАУ: “Обгрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов центрального Полісся України”. – Київ, 2002.
Крикунова Олена Володимирівна: “Норми садіння бульб картоплі залежно від рівня агротехніки та урожайності в умовах Лісостепу України”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2003.
Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.
Федорук Юрій Васильович: “Поліпшення технології вирощування картоплі в монокультурі і короткоротаційній сівозміні в селянських господарствах правобережного Лісостепу України”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2005.
Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.
Лозінський Микола Владиславович: “Особливості успадкування господарсько цінних ознак у мутантно-сортових гібридів озимої пшениці та використання їх у селекції”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2004.
Наук. керівник – проф. Васильківський С.П.
Хоменко Тетяна Михайлівна: “Особливості добору в поколіннях генетично нестабільних мутантів озимої пшениці”. Дис. ... канд. с.-г. наук. – Київ, 2007.
Наук. керівник – проф. Васильківський С.П.

Монографії, довідники
1. Лук`яненко І. О., Молоцький М. Я. Вирощування картоплі на Дніпропетровщині. – Дніпропетровськ: Промінь, 1964. – 86 с.
2. Молоцький М.Я. Прискорене розмноження картоплі. – К.: Урожай, 1972. – 198 с.
3. Вітенко В.А., Молоцький М.Я. Насінництво картоплі. – К.: Урожай, 1977. – 140 с.
4. Молоцкий М.Я. Выращивание картофеля при малых нормах посадки. – К.: Урожай, 1986. – 240 с.
5. Молоцкий М.Я., Зеневич Л.Л., Ткачук В.Н и др. Практическое пособие для арендаторов-земледельцев. – К.: Урожай, 1989. – 389 с.
6. Теслюк П.С., Молоцький М.Я. Практичні поради картопляру. . – К.: Урожай, 1991.– 220 с
7. Молоцький М.Я, Денисенко О.Г., Юрчишин В.В. та ін. Настільна книга сільського господаря (фермера). – К.: Урожай, 1993. – 464 с.
8. Молоцький М.Я, Денисенко О.Г., Юрчишин В.В. та ін. Настільна книга сільського господаря (фермера),
2-е видання. – К.: Вид-во газ. ”Наш час”. – 1995. – 575 с.
9. Молоцький М.Я. Проблеми картоплярства: Вибрані наукові праці. – Біла Церква: Мустанг, 1996. – 332 с
101. Теслюк П.С., Молоцький М.Я. Практичний порадник картопляра. – К.: Кий. – 1999. – 267 с.
11. Теслюк П.С., Молоцький М.Я., Власенко М.Ю. Насінництво картоплі. – Біла Церква, 2000. – 153 с.
12. Теслюк П.С., Молоцький М.Я. Картопля на вашому городі: – Біла Церква, Білоцерків. держ. аграр. ун-т, 2000 - 153 с.
13. Кононученко В.В., Молоцький М.Я., Власенко М.Ю. та ін. Картопля. Том.1. – Біла Церква: Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2002. – 535 с.

Рекомендації
1. Немченко И.И., Молоцкий М.Я. Рекомендации по выращиванию картофеля при малых нормах посадки / МСХ УССР. – К.: Урожай, 1981. – 9 с.
2. Куценко В.С., Молоцкий М.Я., Разкевич Н.Ф., Полишвайко Ю.М. Методические рекомендации программирования норм посадки картофеля по оптимальному стеблестою. – К.: Урожай, 1986. – 13 с.
3. Сухомлинов А.Г., Молоцкий М.Я. Рекомендации по выращиванию картофеля частями семенных клубней / Госагропром УССР. – К., 1986.– 16с.
4. Молоцкий М.Я., Куценко В.С., Немченко И.И. Рекомендации программирования норм посадки картофеля по оптимальному стеблестою / Госагропром УССР. – К., 1989. – 12 с.
5. Молоцький М.Я., Полішвайко Ю.М., Погорілий С.О. Технологічний проект енергозберігаючої технології вирощування картоплі в Лісостепу України на чорноземних грунтах. – Біла Церква, 1994. – 38 с.
6. Кононученко В.В., Молоцький М.Я. та ін. Положення про насінництво картоплі / Мінсільгоспрод. України. – К., 1997. – 28 с.
7. Тивончук С.О., Надточій П.Л., Молоцький М.Я. та ін. Завдання-замовлення на розробку науково-технічної продукції на звітність (проміжну і заключну) про виконання науково-дослідної роботи та освоєння наукових розробок в агропромисловому комплексі України видавництво Кабінету Міністрів України. – К., 1997. – 47 с.
8. Кононученко В.В., Молоцький М.Я. та ін. Система насінництва картоплі в Україні. – Мінагрополітики України. – К., 2000. – 13 с.
9. Кононученко В.В., Молоцький М.Я. та ін. Норми садіння картоплі під запланований урожай / Мінагрополітики України. – К., 2001 – 15 с.
10 Бурденюк Л.А. Агротехнічний паспорт сорту озимої м`якої пшениці Білоцерківська напівкарликова.– Біла Церква, 1998.– 4 с.
11. Бурденюк Л.А. Білоцерківська напівкарликова. Озима пшениця. – Біла Церква, 2000. – 4 с.
12. Бурденюк Л.А. Веселка. Озима м`яка пшениця. – Біла Церква, 2001. – 4 с

Авторські свідоцтва, патенти

1. Молоцький М.Я. Состав для обработки срезов семенного картофеля. 316419 СССР; МКИ Ао/п 21/00
2. Чернецкий В.П., Молоцкий М.Я., Салонтай Ф.Ф., Полишвайко Ю.М. Состав для обработки резанных клубней картофеля. 1540058 СССР; МКИ Ао /43/54, Ао /С1/00– № 4180074/30–15
3. Молоцький М.Я., Гнатюк І.М. Спосіб планування норм садіння картоплі, 24806 АИА, МКВ6А01С 1/100, № 97094549
4. Бурденюк- Тарасович Л.А., Горлач А.А. Сорт озимой пшеницы Белоцерковская 177, №2576
5. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Горлач А.А. Сорт озимой пшеницы Белоцерковская 47, №2942
6. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Горлач А.А Сорт озимой пшеницы Белоцерковская 18, №3160
7. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Веселка, № 296335
8. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Білоцерківська напівкарликова, № 922
9. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Олеся, № 1102
10. Бурденюк-Тарасевич Л.А., Чайка А.М. Сорт озимої м`якої пшениці Перлина Лісостепу, № 1390
11. Васильківський С.П. Спосіб добору в поколіннях генетично нестабільних мутацій озимої пшениці, МПК 6 А01Н1/00
12. Бурденюк-Тарасевич Л.А. Сорт озимої м`якої пшениці Елегія, № 99007003 (заявка)

Загальна кількість публікацій

Конференції, семінари, участь у різних організаціях
1. Проведення конференцій
Міністерство аграрної політики України, Українська академія аграрних наук, Білоцерківський державний аграрний університет. Виробничо-наукова конференція на тему: “Шляхи підвищення продуктивності насінної картоплі та забезпечення нею потреби товаровиробників”. Біла Церква, 30 березня 2000 року.
2. Проведено 18 семінарів із селекції, насінництва і технології вирощування картоплі та озимої пшениці).
3. Участь у різних організаціях.

Перспективи розвитку школи

1. Докторанти:Гнатюк І.М.Тема: “Наукові основи сортооновлення картоплі в Західному регіоні України і зоні Карпат”. Консультант – проф. Молоцький М.Я.Погорілий С.О.
Тема: “Теоретичні та практичні аспекти ефективного використання факторів життєдіяльності рослин картоплі та моделювання продуктивності агрофітоценозу в Лісостепу України”. Консультант – проф. Молоцький М.Я.
2. Аспіранти:
Мазуркевич Ірина Валеріївна: “Генотипові і фенотипові зміни озимої пшениці, зумовлені дією мутагенів і ПАБК”. Наук. керівник – проф. Васильківський С.П.
Вітько Ірина Анатоліївна: “Оцінка екологічної ситуації урбоекосистеми
м. Біла Церква і Білоцерківського району по токсикомутагенному фону методами цитогенетичного біотестування”. Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.
Ференець Юрій Анатолійович: “Вплив умов вирощування і сорту на урожайність картоплі та ураження рослин вірусними хворобами в центральному Лісостепу України”. Наук. керівник – проф. Молоцький М.Я.Здобувачі:Шубенко Надія Петрівна: “Особливості створення вихідного матеріалу та сортів ячменю в умовах Лісостепу України”. Науковий керівник – проф. Васильківський С.П.Мельнікова Людмила Павлівна: “Вихідний матеріал у селекції пшениці на стійкість до борошнистої роси”. Науковий керівник – проф. Васильківський С.П.Чайка Анатолій Миколайович: “Вихідний матеріал для селекції сортів озимої пшениці, адаптованих до умов Лісостепу України”. науковий керівник – д-р. с.-г. н. Бурденюк Л.А.

Науково-дослідні Інститути та лабораторії
Науково-дослідний інститут ландшафтного землеробства
Напрями наукових досліджень:

 • розробка енергозберігаючих технологій механічного обробітку ґрунту та раціональних сівозмін для умов Центрального Лесостепу України
 • розробка ефективного сполучення глибини, способів основної обробки грунту та доз удобрення на продуктивність кукурудзи на силос в чистих посівах та у сполученні з соєю та соняшником
 • розробка ефективного сполучення глибини, способів основної обробки ґрунту та доз удобрення на продуктивність ланцюга кормової сівозміни
 • зміни родючості ґрунту та продуктивності плодозмінної сівозміни залежно від систем зяблевого обробітку ґрунту у Центральному Лісостепу України

Пропозиції до співпраці:

  • визначення структурного стану ґрунту, а також будови та вмісту в ньому доступних елементів живлення
  • визначення потенційної та актуальної забур`яненості і розробка системи заходів ефективного контролювання сегетальної рослинності в агрофітоценозах Лісостепу України
  • розробка систем сівозмін і диференційованого механічного обробітку грунту в сівозмінах Лісостепу України.

Міжкафедральна лабораторія “Грунт–рослина–продукти рослинництва”
Завідувачі – Примак Іван Дмитрович, д-р с.-г наук, професор
Купчик Віктор Іванович, канд. с.-г. наук, доцент
Напрями наукових досліджень:

 • агрохімія та агроекологія
 • моніторинг процесів деградації ґрунтів і розробка напрямів їхнього ефективного використання
 • вплив добрив на врожайність картоплі залежно від агротехнічних факторів
 • бонітування ґрунтів і моніторинг
 • розробка енергозберігаючих технологій механічного обробітку ґрунту та раціональних сівозмін для умов Центрального Лісостепу України

Основні здобутки лабораторії
Проведено моніторинг якості ґрунтів ННДЦ Білоцерківського державного аграрного університету
Рекомендації:
1. Примак І.Д., Кузьменко О.С. Енергозберігаючі технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1990.– 200с.
2. Примак І.Д. Інтенсифікація кормовиробництва. – К.: Урожай, 1992. – 280 с.
3. Примак І.Д. Гузь В.П. Операційні технології вирощування кормових культур. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.
4. Системи землеробства: історія їх розвитку і наукові основи / І.Д. Примак, В.А. Вергунов, В.Г. Рожко та ін.; За ред. І.Д. Примака. – Біла Церква, 2004. – 528 с

Пропозиції до співпраці
Контроль якості ґрунтів, діагностика посівів та контроль якості сільськогосподарської якості ґрунтів

Міжкафедральна лабораторія «Біотехнологія рослин»
Завідувач – Васильківський Станіслав Петрович, д-р с.-г. наук, професор

Напрями наукових досліджень:

 • визначення генотипу сортів за електрофорезу білків
 • культура тканин – мікроклональне розмноження оздоровленного бузвірусного матераілу серед культур invitro, клітинна селекція
 • хромосомна та генна інженерія

Основні здобутки лабораторії
Монографії
1. Погорілий С.О., Молоцький М.Я. Технологія вирощування картоплі в Лісостепу України: монографія. – Біла Церква, 2007. – 164 с.
2. Картопля / за ред. А.А. Бондарчука, М.Я. Молоцького, В.С. Куценка. – Біла церква, 2007. – Т.3. – 536 с.

Методичні вказівки
1. Васильківський С.П., Молоцький М.Я., Лозінський М.В. Робочий зошит з селекції та насінництва. – Біла Церква, 2006. – 94с.
2. Васильківський С.П., Молоцький М.Я. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної роботи. – Біла Церква, 2006. – 25с.
3. Васильківський С.П., Молоцький М.Я. та ін. Техніко-економічне обґрунтування технології Методичні вказівки. – Біла Церква, 2006. – 42с.
4. Васильківський С.П., Молоцький М.Я., Лозінський М.В. Робочий зошит з навчальної практики. Методичні розробки. – Біла Церква, 2006. – 21с.
5. Васильківський С.П., Молоцький М.Я. Лозінський М.В. Техніко-економічне обґрунтування і застосування технології виробництва насіння сільськогосподарських культур в умовах становлення ринкових відносин: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів агрономічного факультету. – Біла Церква, 2006. – 44с.

Пропозиції до співпраці
Впровадження оздоровлених міні-бульб для вирощування еліти картоплі.